PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych

JESZCZE NIE PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU...

Czym jest program "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Program promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest realizowanym na skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Celem programu jest:

 • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
 • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
 • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie firmy można zgłosić do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy firmy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z kontrahentami i nie maja zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. W programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający dana edycję, mają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału w programie w określonym dla danej edycji terminie w biurze programu Administratora Regionalnego właściwego dla danego województwa (adresy biur regionalnych w Regulaminie danej edycji).

Jaka firma może zostać laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

"Przedsiębiorstwem Fair Play" maja tez szanse zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji. Ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Jak stwierdzić, czy moja firma ma szanse zdobyć tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Należy zapoznać się z regulaminem oraz ankietami (już wkrótce) obowiązującymi w danej edycji programu, są w nich zamieszczone informacje umożliwiające weryfikację firmy pod kątem wymagań programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". W ankiecie zawarte są pytania, na które będzie musiała odpowiedzieć firma, która zgłosi się do programu. Dzięki nim można się zorientować, jakie zakresy działań firmy są badane i oceniane w trakcie procedur weryfikacyjnych. Poza innymi, firma musi spełniać 3 podstawowe warunki:

 1. prowadziła działalność gospodarczą przez cały rok, poprzedzający daną edycję,
 2. ma siedzibę w Polsce,
 3. rodzaj działalności firmy umożliwia udostępnienie wszystkich danych niezbędnych do udzielenia pisemnych, pełnych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Co zrobić, żeby wziąć udział w programie?

 1. Przede wszystkim należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym w danej edycji programu:
 2. Wzorami ankiet:

  Po zapoznaniu się z formularzami, a co za tym idzie z wymaganiami weryfikacyjnymi należy wypełnić i wysłać na adres biura programu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) deklarację zgłoszeniową dostępną on-line lub w wersji Microsoft Word (.doc) - tutaj.

 3. Jeżeli konieczne będzie udzielenie szczegółowych informacji dotyczących programu i jego przebiegu prosimy o kontakt.

Jaki jest przebieg programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Szczegółowe informacje na temat przebiegu programu są zamieszczone w regulaminie danej edycji. W skrócie przebieg programu jest następujący:

 1. Firma zgłasza swój udział w programie poprzez wysłanie deklaracji.
 2. Po wysłaniu elektronicznej deklaracji zgłoszeniowej otrzymuje automatyczne powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia wraz z danymi dostępowymi do Internetowego Systemu Ankiet (ISA) "Przedsiębiorstwo Fair Play. Ankietę należy wypełnić, wydrukować i przesłać, zgodnie z instrukcją:
  1. e-mailem, w wersji elektronicznej korzystając z sytemu ankiet dostępnego pod adresem http://ankietapfp.fairplay.pl/

  2. Po wydrukowaniu ankietę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014 oraz oświadczenia należy dać do podpisu osobom upoważnionym do reprezentowania firmy, a następnie wydrukowane dokumenty należy przesłać:

   • 1-szy egzemplarz - na adres biura właściwego Administratora Regionalnego - adresy dostępne tutaj
   • 2-gi egzemplarz - na adres biura programu w Warszawie (Biuro programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).
 3. Przesłane ankiety podlegają ocenie Komisji Regionalnej oraz Komisji Ogólnopolskiej, która decyduje o kwalifikacji firmy do II etapu.
 4. W firmie, która została zakwalifikowana do II etapu programu zostanie przeprowadzony:
  • audyt certyfikacyjny oraz
  • badanie klientów i kontrahentów.
 5. Komisja Ogólnopolska na podstawie raportu audytora, wyników badania klientów i kontrahentów oraz oceny ankiety z I etapu, podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu firmie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz/lub innych nagród obowiązujących w programie.
 6. Firmy - Laureaci programu zostaną zaproszeni na uroczystą galę podczas której zostaną im wręczone certyfikaty "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w programie?

Proponujemy Państwu zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w:

Korzyściach dla firm uczestniczących w programie

oraz

Rekomendacjach

Jak i gdzie promowani są uczestnicy programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Laureaci programu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie.

Informacje o programie i jego laureatach są przekazywane parokrotnie w ciągu roku do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce. Tylko w 2011 roku ukazało się blisko 300 materiałów prasowych na temat programu i jego laureatów oraz wyemitowano kilkadziesiąt materiałów radiowych i telewizyjnych. Informacje ukazywały się w najbardziej prestiżowych tytułach ogólnopolskich, tzn.: w Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu. Materiały emitowano także w większości wiodących tytułów o zasięgu wojewódzkim, a także w rozgłośniach radiowych, m.in. Polskim Radiu (w zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnych oddziałach), w Telewizji Polskiej (pasmo ogólnopolskie oraz lokalne oddziały) oraz w Telewizji Biznes.

Aktualną listę publikowanych artykułów oraz materiałów radiowo-telewizyjnych znajdą Państwo tutaj

Lista Partnerów Programu

Ponadto

 • Laureaci programu są rekomendowani władzom regionalnym oraz lokalnym.
 • Laureaci programu są promowani dzięki Złotej Księdze, będącej polsko-angielskim katalogiem laureatów kolejnych edycji programu.
 • Lista przedsiębiorstw oraz Złota Księga zamieszczane są na stronie internetowej www.fairplay.pl - co umożliwia szybkie i skuteczne znalezienie firmy z szukanej branży, z wybranego województwa. Dzięki Złotej Księdze można też w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy firma posługująca się logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" na pewno należy do grona laureatów "Przedsiębiorstwa Fair Play".
 • Laureaci programu mają możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do "Przedsiębiorstw Fair Play".
 • Laureaci programu mają możliwość umieszczenia logo "Przedsiębiorstwo Fair Play": na materiałach firmowych (na papierze listowym, kopertach, wizytówkach, fakturach), w materiałach reklamowych (w folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych), w prezentacjach o firmie (filmy VHS, DVD, CD), w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych), w reklamach prasowych, artykułach sponsorowanych, w reklamie TV, na bilbordach, banerach reklamowych itp.
 • Firmy wykorzystują również fakt uzyskania certyfikatu jako argument w kontaktach z klientami i kontrahentami, informując o tytule w trakcie rozmów, jak i zamieszczając logo w ofertach. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" eksponowany jest także w sposób szczególny, tj. podczas targów, wystaw, spotkań świątecznych, jubileuszowych, spotkań z okazji szczególnych osiągnięć firmy itp.

Jakie nagrody przyznawane są w programie?

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" - dla firm, które przeszły pomyślnie I i II etap weryfikacji programu certyfikacyjnego (szczegóły w Regulaminie danej edycji programu); To przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

 • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
 • są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
 • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
 • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
 • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
 • postępują rzetelnie wobec klientów,
 • potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
 • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności, ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play" - nagroda główna programu przyznawana firmom, które według Kapituły, wśród uczestników danej edycji wyróżniły się w sposób szczególny;

Nagrody specjalne:

Złoty Certyfikat - dla firm, które w trzech kolejnych latach spełniły wymogi programu i uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Złota Statuetka - to nagroda specjalna dla firm, które pięciokrotnie (w pięciu kolejnych latach) uzyskały certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Brązowe Laury - przyznawane są firmom, które sześciokrotnie (bez przerwy) uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Srebrne Laury - otrzymują firmy, które siedmiokrotnie (bez przerwy) zdobyły tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Złote Laury - to nagroda dla firm, które przez osiem kolejnych lat uzyskiwały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Platynowe Laury - przyznawane są firmom, które dziewięć razy (bez przerwy) zdobyły tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Platynowe Statuetki - to nagroda specjalna dla firm, które dziesięć lat (bez przerwy) uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";

Diamentowe Statuetki - to nagrody specjalna dla firm, które będą z nami przez 15 kolejnych lat i rok rocznie spełnią wymagania programu oraz zdobędą tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play",

Semper Fidelis to nagroda specjalna oraz tytuł honorowy dla firm, które zdobędą tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w dwudziestu kolejnych edycjach.

Ambasador Fair Play w Biznesie - nagroda przyznawana będzie osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Wyróżnienie - przyznawane firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

"Debiut Fair Play" - nagroda dla firm, które uczestniczą w programie po raz pierwszy i wyróżniają się szczególnymi działaniami na tle laureatów debiutujących w danej edycji programu.

"Honorowy Ambasador Fair Play" - tytuł przyznawany przez "Ambasadorów Fair Play w Biznesie" osobom także spoza środowisk gospodarczych szczególnie zasłużonym dla propagowania idei fair play.

Jakie koszty ponosi firma uczestnicząc w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów zawarte są w regulaminie danej edycji programu.

Do kogo wysłać deklaracje?

Należy uzupełnić elektroniczny formularz - deklarację uczestnictwa, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać dokument pocztą na adres biura programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.